Een akkoord!

De onderhandelingen tussen D66, VVD, CDA en GroenLinks in de Provincie Utrecht hebben tot een akkoord geleid!

De dag na de verkiezingen zijn de verschillende fractievoorzitters direct aan de slag gegaan met inhoudelijke onderhandelingen. Zoals in een eerdere update van mijn hand beschreven: in het duidingsdebat werd gesproken over de vraag “Hoe kunnen we de uitslag interpreteren”. Welke partij heeft zetels gewonnen? Welke partij heeft zetels verloren? De informateurs gaven als advies de huidige coalitie te behouden met het verleggen van bepaalde accenten en dit is, voor zover dat objectief te zeggen valt, gelukt.

Een overeenkomst, een afspraak, een richtlijn, een verzameling pijlers, een onderhandelingsdocument, een uitgangspositie, een samenwerkingsverband, een samenvatting van verschillende verkiezingsprogramma’s door elkaar gehusseld, een visie, een stip aan de horizon, een ideaalbeeld. Hoe dan ook is een akkoord voor de Staten, maar ook het gehele ambtenaren apparaat en natuurlijk het College van Gedeputeerden DE tekst om vanuit te werken, vanuit te denken, vanuit uit te voeren of natuurlijk oppositie op te voeren. Voor inwoners van Provincie Utrecht is het een leesbaar document dat aangeeft wat Provincie Utrecht met Provincie Utrecht wilt en hoe zij dat met alle inwoners, belanghebbende en belangstellenden willen gaan bereiken.

Lees hier het akkoord.
Lees hier het persbericht.

Zoals je kan lezen zijn de partijen tot mooie pijlers gekomen die zeker in lijn zijn met het geluid dat D66 graag laat horen:

– Inwoners staan centraal wat betekent dat draagvlak wordt gezocht bij besluitvorming

– In verbinding met maatschappelijke organisaties, bedrijven en instellingen om in gezond partnerschap tot de juiste regie van de provincie te komen

– Gericht op kerntaken en doelgericht te werk gaan

Verder is er grote aandacht voor de aanpak van leegstand. Iets waar alle partijen het bijna Statenbreed sowieso mee eens zijn. De aandacht voor energietransitie is groot. Duurzaamheid is natuurlijk de belangrijkste reden, maar ook economische voordelen spelen een rol. De aansluiting van arbeidsmarkt op onderwijs is een onderwerp dat genoemd wordt en de bereikbaarheid van de regio wordt gezien als belangrijke ambitie, met in het bijzonder de mogelijkheden voor de fiets!

En dan is er natuurlijk nog een onderwerp waar ik persoonlijk ook graag mee bezig ben, cultuur & erfgoed. Ik wil graag twee stukken tekst uitlichten:

Cultuur en erfgoed dragen bij aan verbinding tussen mensen, aan (inter)nationale naamsbekendheid van de provincie en aan werkgelegenheid. Zeker voor een topregio met kennis- en creatieve industrie als pijlers zijn ze belangrijk. Daarom willen wij een waardevolle culturele omgeving behouden en versterken, zorgen voor goed onderhouden en beleefbaar erfgoed en een hoogwaardige culturele basisinfrastructuur ontwikkelen.

Festivals
Het in de Nota Festivalbeleid vastgelegde beleid verlengen wij ook na 2016. Dit betekent dat we blijven bijdragen aan grote en kleine festivals met een (inter)nationale betekenis. De festivals dragen bij aan werkgelegenheid en de naamsbekendheid van de provincie. Spreiding van de festivals over de provincie is een uitgangspunt. De (inter)nationale marketing van de festivals geven wij extra aandacht.

Teksten waarmee te werken valt, dacht ik zo.

Voor de partijen gaan gedeputeerden aan de slag met de volgende portefeuilles:

Portefeuille Jacqueline Verbeek – Nijhof (VVD)
Mobiliteit
Financiën
Water
Integraal gebiedsprogramma
Personeel en Organisatie
Communicatie

Portefeuille Pim van den Berg (D66)
Economie en Toerisme
Ruimtelijke ontwikkeling
Wonen en Binnenstedelijke ontwikkeling
Energietransitie

Portefeuille Bart Krol (CDA)
Natuur
Landelijk gebied
Kleine kernen
Transformatie opgaven
Omgevingsvisie
Hart van de Heuvelrug

Portefeuille Mariëtte Pennarts – Pouw (GroenLinks)
Cultuur en Erfgoed
Recreatie
Bodem, Milieu en Handhaving
Bestuur
Europa
Strategie

Vragen? Meer weten? Opmerkingen? Ideeën? Ik hoor het graag!